បង់វិក្កយបត្រ - BRED Bank Cambodia

បង់វិក្កយបត្រ

បង់វិក្កយបត្រ

បង់វិក្កយបត្រតាមប្រព័ន្ធអុីនធើណិត 

វាងាយស្រួលក្នុងការបង់វិក្កយបត្ររបស់អ្នកដោយផ្ទាល់តាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ BRED Connect របស់អ្នក ឬប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមអុីនធើណិត។ គ្រាន់តែបើកចូល ហើយជ្រើសរើសយកអាជីវកម្មណាដែលអ្នកត្រូវបង់ពីប្រភេទវិក្កយបត្រដែលមាន។ អ្នកអាចបង់វិក្កយបត្រទឹកភ្លើង (ដូចជាថ្លៃភ្លើង ថ្លៃទឹក និងថ្លៃប្រមូលសំរាម) ថ្លៃសាលា ធានារ៉ាប់រង ទូរគមនាគមន៍ និងមានជាច្រើនទៀត។ វាមានភាពរហ័ស សុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួល ដូច្នេះអ្នកគួរតែជ្រើសរើសវិធីបង់វិក្កយបត្រងាយៗ! 

វិក្កយបត្រថ្លៃភ្លើង 

 • Eastern Power Supply Enterprise (EAPOSE)
 • Electricite du Cambodge – EDC
 • NHOEK MY ENTERPRISE
 • N.P. ELECTRIC SUPPLIER ENTERPRISE
 • PEAN R.T Technology Co., Ltd
 • REECO Enterprise
 • Sahakreas Akisani Koh Dach Enterprise
 • SOFTTECH ENTERPRISE
 • THE FLORA-AN DEVELOPMENT CO., LTD
 • VEASNA NEW LAND POWER Co., Ltd
 • Mr. DUONG NARIN
 • Mr. ENG BHUNTY
 • VATHANAK N.T.ANGKOR Co., Ltd
 • Akisini B.S.L
 • Akisini Ekphnom Enterprise
 • Akisini Koy Mach Enterprise
 • Heng Nay Electricity Mong Russey
 • Khnach Romeas Electricity
 • Mr. NGOV LYHOUR
 • Mr. Nob Ben
 • MRS. LOEURNG LY
 • Mrs. Tin Tong
 • Mrs. Tuoch Montha
 • S.K.P.N.K INVESTMENT Co.,Ltd
 • Chang Bunnaret Enterprise
 • Dy Piseth Enterprise
 • Hun Leng Power Supply Enterprise
 • Khun Sopheap Co.,Ltd.
 • Mekong Smart Power
 • Mr. LAY BUNTHOEUN
 • Mr. LEANG PHALLA
 • Mr. TRY LENG
 • Mr. UNG KIMSEAN
 • Mrs. Eng Kalyan
 • Mrs. SOU RONG
 • Phin Thai Electricity Supply
 • RSPC Trading Co., Ltd
 • Sean Siphan Electric
 • SOHIN ELECTRICITY ENTERPRISE
 • Sor Malis Electricity Enterprise
 • Te Kimsong Electricity
 • TH & KOKI POWER DEVELOPMENT CO., LTD

វិក្កយបត្រថ្លៃទឹក 

 • Batheay Water Supply
 • Chamkarleu Water Supply
 • Mea Sar Chrey-Sophea Water Treatment Plant
 • Phnom Penh Supply Water
 • Pouk Water Supply
 • Prey Kub Construction Water
 • Sorsor Sdom Water Supply
 • Treouy Sla Water Supply

វិក្កយបត្រថ្លៃប្រមូលសំរាម 

 • Global Action For Environment Awareness Public Limited Company
 • Medical Waste Management
 • Phnom Penh Solid Waste Management Authority

វិក្កយបត្រសាលា 

 • Australia Pacific International School (API)
 • Instituts Français Cambodge
 • Green IPC Green School
 • Lycée Français René Descartes (LFRD)
 • Paragon University
 • The Giving Tree School

វិក្កយបត្រធានារ៉ាប់រង 

 • Campu Lonpac Insurance Plc

វិក្កយបត្រសេវាហរិញ្ញវត្ថុ 

 • BRED Bank Cambodia Credit Card

វិក្កយបត្រអុីនធើណិត 

 • EZECOM

វិក្កយបត្រមន្ទីរពេទ្យ 

 • Real Teeth Dental Clinic Co LTD

វិក្កយបត្រទូរសព្ទ 

 • Cellcard
 • Cooltel
 • Metfone
 • Seatel
 • Smart