សេវាធនាគារលើអុីនធើណិត - BRED Bank Cambodia

ដំណោះស្រាយសេវាធនាគារកាន់តែឆ្លាតវៃ សម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នក

ដំណោះស្រាយសេវាធនាគារកាន់តែឆ្លាតវៃ សម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នក

ភ្ជាប់តែម្តង ប្រើបានគ្រប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច ទាំងអស់របស់លោកអ្នក

សេវាធនាគារលើអ៊ីនធើណិត ពិតជាមានភាពងាយស្រួល ជាមួយធនាគារ ប្រេដ។ លោកអ្នកអាចប្រតិបត្តិការគ្រប់គណនី ទាំងគណនីលក្ខណៈបុគ្គល ឬអាជីវកម្ម ដោយភ្ជាប់តែម្តង។ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចប្រើនៅលើទូរសព្ទ ថេបប្លេត ឬកុំព្យូទ័រ ដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នក។

ប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីលើទូរសព្ទ

មានមុខងារជាច្រើនដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបាន ជាមួយកម្មវិធីលើទូរសព្ទ BRED Bank Cambodia Connect។ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ iOS និង Android លោកអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើ App Store ឬ Google Play។

android badge apple badge

ឬប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារលើអ៊ីនធើណិតពីកុំព្យូទ័រលើតុ ឬទូរសព្ទក៏បាន។

សម្រាប់អតិថិជនធនាគារលក្ខណៈអាជីវកម្ម និងលក្ខណៈបុគ្គល អាចចូលប្រើគណនីបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅទីនេះ៖