ជំនួយផ្នែកសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត  - BRED Bank Cambodia

ជំនួយផ្នែកសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត 

ជំនួយផ្នែកសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត 

សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត

ទូទាត់ជាកញ្ចប់ – អ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការ​ 

របៀបស្នើការ
ផ្ទេរប្រាក់ជាកញ្ចប់
(អ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការ)

ទូទាត់​ជាកញ្ចប់ – អ្នកអនុម័ត 

របៀបពិនិត្យ និងអនុម័ត
សំណើផ្ទេរប្រាក់ជាកញ្ចប់
(អ្នកអនុម័ត)

ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក – អ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការ​ 

របៀបស្នើការផ្ទេរប្រាក់
ទៅធនាគារក្នុងសុក
(អ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការ)

ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក – អ្នកអនុម័ត 

របៀបពិនិត្យ និង
អនុម័តសំណើផ្ទេរប្រាក់
ទៅធនាគារក្នុងសុក
(អ្នកអនុម័ត)

ការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស – អ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការ 

របៀបស្នើការផ្ទេរប្រាក់
ទៅធនាគារក្រៅប្រទេស
(អ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការ)

ការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស – អ្នកអនុម័ត 

របៀបពិនិត្យ និង
អនុម័តសំណើផ្ទេរប្រាក់
ទៅធនាគារក្រៅប្រទេស
(អ្នកអនុម័ត)

កាតឥណទាន – ផ្អាក ឬបើកដំណើរការកាតឥណទានរបស់អ្នក

របៀបផ្អាក និងបើកដំណើរការកាតឥណទានរបស់អ្នក

កាតឥណទាន – បង់វិក្កយបត្រ

របៀបបង់វិក្កយបត្រកាតឥណទានរបស់អ្នក

កាតឥណទាន – របាយការណ៍កាត

របៀបទាញយករបាយការណ៍កាតឥណទាន

សេវាធនាគារតាមទូរសព្ទ

របៀបដំឡើង និងបើកដំណើរការ 

របៀបដំឡើង
និងបើកដំណើរការ
កម្មវិធី BRED BANK
តាមទូរសព្ទដៃរបស់អ្នក

ការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក 

របៀបផ្ទេរប្រាក់ទៅ
កាន់ធនាគារក្នុងសុក

បញ្ចូល ឬលុបគណនី 

របៀបបញ្ចូល
ឬលុបគណនី
អ្នកទទួល

សមតុល្យគណនី 

របៀបពិនិត្យមើល
ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុង
គណនីរបស់អ្នក

របាយការណ៍គណនី 

របៀបពិនិត្យមើល
ពីរបាយការណ៍
គណនីរបស់អ្នក

ប្រវត្តិនៃការផ្ទេរ និង​ប័ណ្ណផ្ទេរប្រាក់  

របៀបពិនិត្យមើល
ពីប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ
និងប័ណ្ណផ្ទេរប្រាក់

ទូទាត់ប្រាក់ និងបញ្ចូលលុយទូរសព្ទ 

របៀបទូទាត់
ប្រាក់ និងបញ្ចូល
លុយទូរសព្ទ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្ចី 

របៀបពិនិត្យមើល
ព័ត៌មានលម្អិតអំពី
កម្ចីរបស់អ្នក

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគារ ប្រេដ ណាមួយ 

របៀបផ្ទេរប្រាក់ទៅ
គណនីធនាគារ ប្រេដ ខេមបូឌា
ណាមួយ

ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស 

របៀបផ្ទេរប្រាក់
ទៅក្រៅប្រទេស

កំណត់លេខសម្ងាត់ឡើងវិញ 

របៀបកំណត់លេខ
កូដសម្ងាត់របស់
អ្នកឡើងវិញ

កាតឥណទាន – ផ្អាក ឬបើកដំណើរការកាតឥណទានរបស់អ្នក

របៀបផ្អាក និងបើកដំណើរការកាតឥណទានរបស់អ្នក

កាតឥណទាន – បង់វិក្កយបត្រ

របៀបបង់វិក្កយបត្រកាតឥណទានរបស់អ្នក

កាតឥណទាន – របាយការណ៍កាត

របៀបទាញយករបាយការណ៍កាតឥណទាន

កាតឥណទាន – បើកដំណើរការកាត

របៀបបើកដំណើរការកាតឥណទាន