អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ - BRED Bank Cambodia

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ

អត្រាទិញចូល

អត្រាលក់ចេញ

ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេសសាច់ប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេសសាច់ប្រាក់
USD/KHR4,1284,1284,1014,101
EUR/USD1.05831.04831.08831.0983
USD/THB37.5638.0635.5635.06
USD/CHF0.9070N/A0.8770N/A
AUD/USD0.6504N/A0.6804N/A
USD/CAD1.3805N/A1.3505N/A
USD/CNY7.3553N/A7.2053N/A
GBP/USD1.2536N/A1.2836N/A
USD/JPY160.85N/A157.85N/A
USD/HKD7.8865N/A7.7265N/A
USD/SGD1.3673N/A1.3373N/A
NZD/USD0.5972N/A0.6272N/A

សម្រាប់ថ្ងៃ​ ២៥ មិថុនា ២០២៤ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។