អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ - BRED Bank Cambodia

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ

អត្រាទិញចូល

អត្រាលក់ចេញ

ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេសសាច់ប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេសសាច់ប្រាក់
USD/KHR4,1254,1254,1054,105
EUR/USD1.06401.05401.09401.1040
USD/THB36.2036.7034.2033.70
USD/CHF0.8900N/A0.8600N/A
AUD/USD0.6450N/A0.6750N/A
USD/CAD1.3740N/A1.3440N/A
USD/CNY7.2360N/A7.0860N/A
GBP/USD1.2440N/A1.2740N/A
USD/JPY144.80N/A141.80N/A
USD/HKD7.8945N/A7.7345N/A
USD/SGD1.3525N/A1.3225N/A
NZD/USD0.6020N/A0.6320N/A

សម្រាប់ថ្ងៃ​ ០៨ ធ្នូ ២០២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។