អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ - BRED Bank Cambodia

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ

អត្រាទិញចូល

អត្រាលក់ចេញ

ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេសសាច់ប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេសសាច់ប្រាក់
USD/KHR4,1234,1234,1034,103
EUR/USD1.05801.04801.08801.0980
USD/THB35.8136.3133.8133.31
USD/CHF0.9204N/A0.8904N/A
AUD/USD0.6392N/A0.6692N/A
USD/CAD1.3748N/A1.3448N/A
USD/CNY7.1495N/A6.9995N/A
GBP/USD1.2206N/A1.2506N/A
USD/JPY142.08N/A139.08N/A
USD/HKD7.9145N/A7.7545N/A
USD/SGD1.3667N/A1.3367N/A
NZD/USD0.5914N/A0.6214N/A

សម្រាប់ថ្ងៃ​ ៣០ ឧសភា ២០២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។