សេវាទូទាត់នៅតាមហាង - BRED Bank Cambodia

ជ្រើសរើសធនាគារអាជីវកម្មល្អដាច់គេនៅកម្ពុជា

ជ្រើសរើសធនាគារអាជីវកម្មល្អដាច់គេនៅកម្ពុជា

ជម្រើសដំបូងសម្រាប់សេវាទូទាត់កាន់តែឆ្លាតវៃ

បច្ចុប្បន្នសេវាទូទាត់ពិតជាផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីបានផ្លាស់ប្តូរវិធីទូទាត់ពេលទិញទំនិញ និងសេវាកម្មនៅទូទាំងពិភពលោក។ ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់អេឡិចត្រូនិច កំពុងលុបបំបាត់ការចំណាយដោយប្រើក្រដាសប្រាក់។
លោកអ្នកត្រូវប្រាកដ និងជ្រាបច្បាស់អំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនឆូតកាតទូទាត់សាច់ប្រាក់របស់ធនាគារ ប្រេដ។ ម៉ាស៊ីនឆូតកាតយើងខ្ញុំ គឺជាម៉ាស៊ីនទូទាត់ប្រាក់តែមួយគត់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលទទួលយកការទូទាត់តាមរយៈ Apple Google និង Samsung Pay ក៏ដូចជាការប្រតិបត្តិសាច់ប្រាក់តាមរយៈ VISA និងម៉ាស្ទ័រកាតផងដែរ។

ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាសម្រាប់អាជីវកររបស់យើងខ្ញុំ?

ទូរសព្ទមកយេីងខ្ញុំ

ជាប់រវល់? យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងនៅពេលក្រោយ។

ដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនទូទាត់ទំនើបចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំ សូមពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំ ឬបំពេញព័ត៌មានស្នើការទាក់ទងត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃនេះ។