គណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ - BRED Bank Cambodia

ស្វែងយល់អំពីគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់យើងខ្ញុំ!

ស្វែងយល់អំពីគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់យើងខ្ញុំ!

ចូលប្រើគណនីបានភ្លាមៗជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងមុន

ជ្រើសរើសគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់យើងខ្ញុំ ហើយអ្នកអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់ច្រើនជាងមុនលើសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ 

ចំនួនអត្រាការប្រាក់ដែលទទួលបាន គឺអាស្រ័យលើចំនួនដែលអ្នកដាក់ប្រាក់។ ឧទាហរណ៍ថាបច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ 1% លើ

សមតុល្យសាច់ប្រាក់រវាង $1,000 និង $25,000 ព្រមទាំងផ្ដល់ជម្រើសអត្រាការប្រាក់ជាអតិបរមារហូតដល់ 2% ទៅលើសមតុល្យសាច់ប្រាក់ដែលលើសពី $100,000។ អត្រាការប្រាក់ទាំងអស់នេះនឹងផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងដើមទុនដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេល។  

តើគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកដែរឬទេ? សូមពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារ ប្រេដ ថ្ងៃនេះ។

ទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំ

ជាប់រវល់? យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងនៅពេលក្រោយ។

ហេតុអ្វីមិនស្នើឲ្យខាងយើងខ្ញុំទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក? យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការប្រឹក្សាលើតម្រូវការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និងរៀបចំការជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំ។