ភាពរីកចម្រើន  - BRED Bank Cambodia

ភាពរីកចម្រើន 

ការបន្ថែមដើមទុនធនាគារចំនួន 35 លានដុល្លារ  

ក្រុមហ៊ុន BRED Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេពីប្រទេសបារាំងរបស់ធនាគារ ប្រេដ ខេមបូឌា  បានបន្ថែមដើមទុនបម្រុងរបស់ធនាគារចំនួន 35 លានដុល្លារបន្ថែមទៀត។ ការបន្ថែមដើមទុននេះបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តកាន់តែខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះប្រទេសកម្ពុជា និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើសក្តានុពលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ 
 
ការបន្ថែមដើមទុននឹងជួយដល់ផែនការពង្រីករបស់ធនាគារ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាគហ៊ុន ទីផ្សាររបស់ខ្លួនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ ដូចបានរៀបរាបនៅទីនេក្នុងគេហទំព័រ Khmer Times។  

More Press Releases

ធនាគារ ប្រេដ សូមប្រកាសភាពជាដៃគូរបស់មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ សូក្រាត 

Date Published: តុលា 9, 2023

Read More

ក្រុមហ៊ុន BRED Group តែងតាំងនាយកប្រតិបត្តិថ្មី 

Date Published: មិថុនា 2, 2023

Read More

ធនាគារ ប្រេដ ប្រកាសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Hyundai 

Date Published: ឧសភា 29, 2023

Read More